Pārdomas

Dzīve ir atkarīga no Altāra

alianca-706x432Altāris — vienīgā vieta pasaulē, kur notiek kāzas ceremonijas.

Lai cik vienkāršs nebūtu altāris, tas ir nepieciešams, lai padarītu laulības saites par likumīgām.

Altārs attēlo laulības saites.
Tas garantē svētīšanu un mūžīgo derību.

Kungs Jēzus māca, ka altārs svētī upuri.

Laulība sabrūk tikai tāpēc, ka līgavaiņa un līgavas atdeve uz Altāra, viņu «upuri» bija nederīgi, un Dievs nepieņēma tos, tāpat kā Kaina upuri.

Bet kad līgavaiņa un līgavas solījumi ir izpildīti praksē, tad Altāris pieņem un svētī tos.

Tāpēc šī laulība turpināsies kamēr nāve jūs šķirs.

Īstenībā, laulības liktenis ir attēlots uz Altāra. Viss ir atkarīgs no vīra un sievas gatavības pakļauties solījumiem, kas tika doti uz Altāra.

Dieva Gars novērtē, vai laulātie izpildīs doto vārdu.

Tāpēc vai nu Viņš pieņem upuri un svētī šo laulību, vai nē.
Tas pats ir ar dvēseles izglābšanu.

Daudzi atdeva sevi uz Altāra ar grēku nožēlošanas asarām.
Bet nožēlošana netika pieņemta.

Altāris pieņem tikai īstas noželošanas upurus.

Tad Altāris tiek atjaunots un upuri tiek pieņemti, kā gadījumā ar Ābela upuri.

No tā izriet, ka VISS MŪSU DZĪVĒ IR ATKARĪGS NO TĀ, KO JŪS LIEKAT UZ ALTĀRA.

Жизнь зависит от Алтаря

Алтарь — единственное место в мире, где проводятся свадебные церемонии.

Каким бы простым ни был Алтарь, он необходим, чтобы узаконить союз жениха и невесты.

Алтарь запечатляет союз.
Он гарантирует благословение освящения, принятия и, наконец, вечный завет.

Господь Иисус учит, что алтарь освящает жертву.

Брак распадается только потому, что отдача жениха и невесты на Алтаре, их «пожертвование» были недействительны, не были приняты Богом, как жертва Каина.

Но когда клятвы жениха и невесты исполнены на практике, тогда Алтарь принимает и освящает их.

Потому что этот брак продлится, пока смерть не разлучит вас.

На самом деле судьба брака запечатлена на Алтаре. Все зависит от готовности мужа и жены повиноваться клятвам, данным на Алтаре.

Дух Божий оценивает, будут ли будут ли пожертвования (супруги) исполнять данное слово.

Поэтому Он либо принимает приношения и освящает этот союз, либо нет.
То же самое касается спасения души.

Многие отдали себя на Алтарь со слезами раскаяния.
А раскаяние не принимается.

Алтарь принимает только пожертвование истинного покаяния.

Тогда Алтарь восстановлен и жертвы приняты, как в случае с пожертвованием Авеля.

Из этого следует, что ВСЕ В ЖИЗНИ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ЧТО ВЫ КЛАДЕТЕ НА АЛТАРЬ.

Pievienot komentāru