Pārdomas

Daniela Gavēņa 21. diena

filho-706x432 Visaugstākā Klēpis

Nav piemērotāka vārda, lai parādītu, cik dižena ir tikšanās vieta ar Visaugstāko Ābrahama Dievu, nekā vārds Altāris.

Dievs nav radījis Altāri, lai izpildītu tajā mūzikas un koru priekšnesumus;
Viņš  nav radījis Altāri, kā politisko platformu;
Viņš  nav radījis Altāri, lai cilvēki slavētu tos, kas sprediķo;
Viņš arī nav radījis Altāri, lai nodotu emocionālas jūtas vai emocionālu ticību;
Nē, tūkstošreiz nē!

Altāris bija radīts upurim.

Jā, tas bija radīts vienīgi priekš tā, lai cilvēks atrisinātu savu vislielāko problēmu ar Dievu: lai atgrieztos pie Viņa.

Katru reizi, kad Visaugstākais parādīja Sevi patriarhiem, praviešiem un kalpotājiem, viņi nekāvējoties centās uzcelt altāri un atnest Viņam upuri.

Pēc brīnišķīgā miega, Jēkabs paņēma akmeni, kas kalpoja viņam kā spilvens, uzcēla altāri un upurēja eļļu, kuru bija paņēmis līdzi tuksnesī. Pēc tam viņš deva ticības solījumu. (Esamība 28. nod.)

Tāpēc Altāris — tā ir Dieva tikšanās vieta, kur notiek beznosacījuma atdeve, upurēšana…

Tas bija radīts, lai pieņemtu upurus, kuri pārstāvē tos, kas vēlas pakļauties.

Svēti un tīri upuri ir Dieva Pirmdzimtā Jēzus simboli.

Altāris — Dieva dzīvesvieta uz zemes.

Cilvēks, kurš upurē, kļūst par dzīvā Svētā Gara Altāri.

Tā kā Altāris pārstāvē Dievu uz zemes, upuris pārstāvē cilvēka dzīvi uz Altāra.

Tādā veidā Altāris pārveršas Dieva ceļos priekš ticīga cilvēka.

Tikai Altārim ir spēks svētīt upuri un atzīt cilvēka klātbūtni par labu Visaugstākā priekšā.

No otras puses, ja upuris ir nešķīsts, Dievs nepieņem cilvēku.

Kungs Jēzus uzskata par akliem tos, kuri vairāk vērtē upuri, zeltu, nekā Altāri, kas svētī zeltu.

Kāpēc viņi ir tādi? Tāpēc ka viņi ir no miesas. Viņu acis ir ļaunas un spējīgas redzēt upuri tikai kā ekonomisko vērtību. Viņi nespēj atšķirt garīgās vērtības, jo šīs pasaules dievs padarīja viņus par akliem.

Un ja viņi nevar skatīties uz upuri, kā uz savas dzīves simbolu uz Altāra, kā tad viņi skatīsies uz Altāri kā uz Dieva simbolu?

Tāpēc Kungs Jēzus dēvē viņus par liekuļiem un akliem.

«Neprātīgie un aklie! kas ir vairāk: dāvana, vai altāris, kas svētī dāvanu?»  (Mateja 23:19)

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1.diena
Daniela Gavēņa 2.diena
Daniela Gavēņa 3.diena
Daniela Gavēņa 4.diena
Daniela Gavēņa 5.diena
Daniela Gavēņa 6.diena
Daniela Gavēņa 7.diena
Daniela Gavēņa 8.diena
Daniela Gavēņa 9.diena
Daniela Gavēņa 10.diena
Daniela Gavēņa 11.diena
Daniela Gavēņa 12.diena
Daniela Gavēņa 13.diena
Daniela Gavēņa 14.diena
Daniela Gavēņa 15.diena
Daniela Gavēņa 16.diena
Daniela Gavēņa 17.diena
Daniela Gavēņa 18.diena
Daniela Gavēņa 19.diena
Daniela Gavēņa 20.diena

 

21-й день поста Даниила

Колени ВсевышнегоНет более подходящего слова, чтобы показать величие места встречи с Всемогущим Богом Авраама, чем слово Алтарь.

Бог не создал Алтарь, чтобы исполнять на нем музыкальные и хоровые представления;
Он не создал Алтарь в качестве политической платформы;
Он не создал Алтарь, чтобы люди превозносили тех, кто проповедует;
Он также не создал Алтарь для передачи эмоциональных чувств или эмоциональной веры;
Нет, тысячу раз, нет!

Алтарь был создан для жертвы.

Да, он был создан исключительно для того, чтобы человек пришел к решению своей самой большой проблемы с Богом: вернулся к Нему.

Всякий раз, когда Всевышний проявлял Себя патриархам, пророкам и слугам, они немедленно стремились воздвигнуть жертвенник и принести Ему жертву.

После чудесного сна, Иаков взял камень, который служил ему подушкой, воздвиг алтарь и принес в жертву масло, которое взял с собой в пустыню. Затем он дал обет веры. (Бытие 28 глава)

Поэтому Алтарь — это место встречи с Богом, безоговорочной отдачи, жертвы…

Он был создан для того, чтобы принят пожертвования, представляющие тех, кто желает повиноваться.

Святые и чистые жертвы, символы Первенца Бога, Иисуса.

Алтарь — место обитания Бога на земле.

Человек, который жертвует, становится живым Алтарем Святого Духа.

Поскольку Алтарь представляет Бога на Земле, жертва представляет жизнь человека на Алтаре.

Таким образом, Алтарь превращается в Божьи колени для верного человека.

Только Алтарь имеет силу освящать жертву и одобрять присутствие человека перед Всевышним.

С другой стороны, если жертва нечистая, Бог не принимает человека.

Господь Иисус считает слепыми тех, кто больше ценит жертву, золото, чем алтарь, освящающий золото.

Почему они такие? Потому что они плотские. Их глаза злые и способны видеть жертву лишь как экономическую ценность. Они не могут различать духовные ценности, потому что бог этого мира ослепил их.

И если они не могут смотреть на жертву, как на символ своей жизни на алтаре, как они будут рассматривать Алтарь как символ Бога?

Поэтому Господь Иисус называет их лицемерами и слепыми.

«Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар?»  (Матфея 23:19)

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила
5-й день поста Даниила
6-й день поста Даниила
7-й день поста Даниила
8-й день поста Даниила
9-й день поста Даниила
10-й день поста Даниила
11-й день поста Даниила
12-й день поста Даниила
13-й день поста Даниила
14-й день поста Даниила
15-й день поста Даниила
16-й день поста Даниила
17-й день поста Даниила
18-й день поста Даниила
19-й день поста Даниила
20-й день поста Даниила

Pievienot komentāru