Pārdomas

Daniela Gavēņa 20.diena

water_fall-706x410

 

Kurš tic? Kurš slāpst?

Klausieties, ko Gars saka:

«…  Jēzus uzstājās un sauca: «Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer! Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes» (Jāņa ev. 7:37, 38)

Kad Kungs teica: «Ja kam slāpst», Viņš necentās atrast jaunus mācekļus no tā priecīgā pūļa. Nē! Tūkstots reižu nē!

Viņš zināja, ka slāpes par kurām Viņš runāja, bija privilēģija tikai dažiem.

Izslāpušie, kurus Kungs aicināja — bija parasti ļaudis, Svētā Gara izredzēti.

Tas kurš slāpst, pat dzīvojot grēkā tiek Dieva aicināts, lai tiktu piepildīts. Padomājiet, ja reiz izslāpušais grēcinieks ir aicināts, lai tiktu piepildīts, ko gan runāt par tiem, kuri jau ir brīvi no grēka, tīri un ticībā Daniela Gavēnī!

Lai grēcinieks dzertu ūdeni, viņam nepieciešams atzīt savus grēkus, atteikties no tiem un atdot sevi Kungam Jēzum.

Bet tie, kuri jau ir izpirkti no elles un nedzīvo grēkā ir tiesīgi pieprasīt no Jēzu Apsolīto ūdeni. Tieši tā! Viņi var pieprasīt jebkurā brīdī un to saņemt.

Galu galā, Ūdens ir tikai priekš izslāpušiem. Tieši tas pats attiecas pret tiem kuri tic.

Tie kuri slāpst vai tic ir jau piesaukti Dievam, bet viņi dzers no Avota tikai tad, kad pieņems lēmumu iet uz turieni.

Jēzus piedāvā izslāpušiem un ticīgiem.
Svētais Gars dod slāpes un ticību.
Tieši izslāpušajam ir «jārok, līdz kamēr to atradīs» Tas kurš tic, Ūdeni vajag «rakt, līdz kamēr to atradīs» Dzīvības avota upe, kura tek zem viņa.

Dievs nedara maģiju priekš dzīves pārveidošanu, bet piešķir garīgo redzējumu un fizisko nosacījumu priekš Viņa apsolījuma materalizēšanas.

 

20-й день поста Даниила

Кто верит? Кто жаждет?

Слушайте, что говорит Дух:

«… стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Иоанна 7:37, 38)

Когда Господь сказал: «кто жаждет», Он не пытался найти новых учеников из той радостной толпы. Нет! Тысяча раз, нет!

Он знал, что жажда, которую Он имел в виду, была привилегией немногих.

Жаждущие, которых пригласил Господь — были простыми людьми, выбранными Святым Духом.

Тот, кто жаждет, даже живя во грехе, призван Богом быть наполненным. Подумайте, если жаждущий грешник призван быть наполненным, что говорить о тех, кто уже свободен от греха, чист и в вере поста Даниила!

Чтобы грешник пил воду, он должен исповедовать свои грехи, отказаться от них и отдать себя Господу Иисусу.

Но те, кто уже искуплены из ада, не живут в грехе, могут даже требовать у Иисуса Обетованную воду. Именно так! Они могут требовать в любой момент и получат ее.

В конце концов, Вода только для жаждущих. То же самое относится к тем, кто верит.

Верит тот, кого Дух Святой коснулся также, как те, кого Он коснулся, чтобы они имели жажду.

Те, кто жаждут или верят, уже призваны Богом, но они будут пить из Источника только тогда, когда примут решение пойти туда.

Иисус предлагает жаждущим и верующим.
Святой Дух дает жажду и веру.
Именно жаждущий должен «копать, пока не найдет» Воду, тот, кто верит должен «копать, пока не найдет» источник реки Жизни, который под ним протекает.

Бог не делает магию для преобразования жизни, но дает духовное видение и физические условия для материализации Его обетований.

Pievienot komentāru