Pārdomas

Daniela Gavēņa 19. diena

hand-706x432Daudz piesaukto, bet maz izredzēto…

Kurš piesaukts, un kurš izredzēts?

Izredzētais — viens no piesauktiem, bet ne visi piesauktie ir izredzētie. Pats sliktākais tajā, ka daudz piesaukto, bet maz izredzēto.

Tad kāpēc tik daudz piesaukto, ja viņi nebūs izredzēti? Esmu pārliecināts, ka viņus piesauca, lai viņi kļūtu par izredzētiem. Un, faktiski, visiem piesauktiem ir iespēja kļūt par izredzētiem, bet, diemžēl, daudzi no tiem nenovērtē Altāra mūžīgo patiesību. Drīzāk, par prioritāti viņi noliek šīs pasaules lietas vairāk, nekā Dieva Valstības lietas. Tāpēc viņi zaudē iespēju kļūt par izredzētiem.

Dievam nav pienākums izvēlēties viņus tikai tāpēc, ka viņi bija piesaukti. Kad Dievs piesauc, tas tikai dod viņiem iespēju priekš visiem apstākļiem, lai būtu par izredzētiem. Kungs Jēzus parāda to, kad teica:

«Ieejiet caur šauriem vārtiem, jo plati vārti un plašs ceļš, kas ved uz nāvi, un daudzi iet caur tiem; jo šaurie vārti un šaurs ceļš ved uz dzīvi, un nedaudzie atrod tos» (Маteja 7:13)

Visi piesauktie var ieiet pa Durvīm. Problēma tajā, tā kā durvis ir šauras, vairākumam ir pilnīgs ķermenis un viņi negrib upurēt, atteikties no šīs pasaules, no savas dzīves un no personīgiem projektiem. Neviens neieies pa šaurām durvim, nevirzot sevi tajā.

Atklāsmes gr. 21:8 ir teikts:

«Bailīgus un neticīgus, sliktus un slepkavas, un netikumīgus un burvus, un elku pielūdzējus un visus melus gaida ezers, kas deg ugunī un sērā. Tā ir otrā nāve»

Un jūs, mans draugs, JŪS ESAT PIESAUKTS VAI JAU IZREDZĒTS, vai arī jūs joprojām piesauc, bet jūs nekādi nevarat izlemt kļūt par IZREDZĒTO?

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1.diena
Daniela Gavēņa 2.diena
Daniela Gavēņa 3.diena
Daniela Gavēņa 4.diena
Daniela Gavēņa 5.diena
Daniela Gavēņa 6.diena
Daniela Gavēņa 7.diena
Daniela Gavēņa 8.diena
Daniela Gavēņa 9.diena
Daniela Gavēņa 10.diena
Daniela Gavēņa 11.diena
Daniela Gavēņa 12.diena
Daniela Gavēņa 13.diena
Daniela Gavēņa 14.diena
Daniela Gavēņa 15.diena
Daniela Gavēņa 16.diena
Daniela Gavēņa 17.diena
Daniela Gavēņa 18.diena

 

19-й день поста Даниила

Много званных, но мало избранных…

Кто зван, а кто избран?

Избранные — одни из званных, но не все званные избраны. Самое плохое в том, что много званных, но мало избранных.

Зачем же тогда много званных, если они не будут избраны? Я уверен, что их призвали, чтобы они были избраны. И, фактически, все призванные имеют возможность быть избранными, но, к сожалению, многие из них не ценят вечные истины Алтаря. Скорее, они ставят в приоритет вещи этого мира больше, чем вещи Царства Божьего. Поэтому они теряют шанс стать избранными.

Бог не обязан их избрать только потому, что они были призваны. Когда Бог призывает, это лишь дает им возможность иметь все условия быть избранными. Господь Иисус показывает это, когда говорит:

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матфея 7:13)

То есть все званные могут войти через Дверь. Проблема в том, что, так как дверь узкая, у большинства полное тело и они не хотят жертвовать, отказаться от этого мира, своей жизни и личных проектов. Никто не войдет в узкую дверь, не протолкнув себя в нее.

В Откровении 21:8 предсказано:

«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая».

А вы, мой друг, ВЫ ПРИЗВАНЫ ИЛИ УЖЕ ИЗБРАНЫ, или вас все еще призывают, а вы никак не решите стать ИЗБРАННЫМ?

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила
5-й день поста Даниила
6-й день поста Даниила
7-й день поста Даниила
8-й день поста Даниила
9-й день поста Даниила
10-й день поста Даниила
11-й день поста Даниила
12-й день поста Даниила
13-й день поста Даниила
14-й день поста Даниила
15-й день поста Даниила
16-й день поста Даниила
17-й день поста Даниила
18-й день поста Даниила

Pievienot komentāru