Pārdomas

Daniela Gavēņa 18.diena

vasilha

Tukšie trauki

Šodien mēs gribam parunāt ar cilvēkiem, kuriem ir Svētais Gars, bet Daniela Gavēnī viņi sev jautā: «Priekš kam man vajag gavēt, es taču jau esmu kristīts ar Svēto Garu?»

Atbilde ir tieša un vienkārša: šī iemesla dēļ, ka tas kurš sasniedzis lielu iekarojumu, nevar pārstāt parādīt savu ticību, tāpēc ka mūsu Dievs ir neizsīkstošs dzīves Avots. Viņa Spēks darbojas tik stipri, cik stipra ir mana paļaušanās!

Kurš teica, ka Svētā Gara darība ierobežojas ar kristībām? Kāpēc mēs nevaram turpināt iet tālāk saskarsmē ar Dievu, lai sasniegtu jaunas un lielas pieredzes, iedvesmas, atklāsmes, varenas idejas, jo tas ir Viņa darbs un ekskluzīvs labums priekš tiem, kuri meklē Viņu ar slāpēm? To var redzēt pravieša un atraitnes sarunā:

«Un Elīsa viņai atbildēja: «Ko lai es tevis labad daru? Saki man, kas ir tavā namā?» Un viņa atbildēja: «Tavai kalponei nav itin nekā namā kā tikai trauks eļļas.» Tad viņš sacīja: «Ej un aizņemies sev traukus no citiem, no saviem kaimiņiem, bet tikai tukšus traukus — un nelūdz to par maz. Un tad ieej namā un aizslēdz durvis aiz sevis un aiz abiem saviem dēliem, un sāc liet visos tajos traukos, un to, kas ir pilns, liec pie malas.» Tad tā no viņa aizgāja un aizslēdza durvis aiz sevis un aiz saviem dēliem; un tie viņai pienesa traukus, bet viņa pati tikai pildīja. Un, kad trauki bija pielieti pilni, tad tā sacīja savam dēlam: «Pasniedz man vēl vienu trauku!» Bet tas viņai atbildēja: «Vairāk neviena trauka nav.» Tad eļļa apstājās plūst.» (2. Ķēniņu 4:2-6).

Kāpēc ir rakstīts APSTĀJĀS, BEIDZĀS vietā? Tāpēc ka ir neiespējami, ka Dieva dotās lietas būtu ierobežotas vai beigtos, nerunājot jau par Svēto Garu! Olīveļļa apstājās tāpēc, ka vairs nepalika tukšo trauku, citādi tā būtu piepildījusi visus.

Protams, viņa atrisināja savu problēmu, samaksāja parādu un atslāba, bet varēja sasniegt daudz vairāk.

Tāpat arī daudzi no mums izturās pret Svēto Garu. Ja jūs esat kristīti un atrisinājāt savu iekšējo problēmu, jūs variet sasniegt vairāk. Kamēr mēs dzīvojam šajā pasaulē, un katru dienu sevi iztukšojam Dieva priekšā no personīgiem un pasulīgiem projektiem, un tiecamies pēc Viņa ar slāpēm, nešaubos, Viņa darbs mūsos paplašināsies tālāk par kristībām. Jūs varat sasniegt vairāk!

Lai Dievs Jūs svētī!

18-й день поста Даниила

Пустые сосуды

Сегодня мы хотим поговорить с людьми, у которых есть Святой Дух, но в посте Даниила они спрашивают себя: «Зачем мне нужно поститься, ведь я уже крещен Святым Духом?»

Ответ прям и прост: по той же причине, что тот, кто достиг великого завоевания, не может перестать проявлять свою веру, потому что наш Бог — неиссякаемый Источник жизни. Его Сила действует настолько сильно, насколько велико мое упование!

Кто сказал, что работа Святого Духа ограничена Крещением? Почему мы не можем идти дальше в общении с Богом, чтобы достичь новых и больших впечатлений, вдохновений, откровений, великих идей, поскольку все они являются Его работой и исключительным благом для тех, кто ищет Его с жаждой? Это можно увидеть в разговоре пророка и бедной вдовы:

«И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних; набери немало, и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды; полные отставляй. И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов. И остановилось масло» (4-е Царств 4:2-6).

Почему написано ОСТАНОВИЛОСЬ вместо ЗАКОНЧИЛОСЬ? Потому что невозможно, чтобы вещь, данная Богом была ограничена или закончилась, не говоря уже о Его Духе! Оливковое масло остановилось, потому что не осталось больше пустых сосудов, иначе оно заполнило бы их все.

Конечно, она решила свою проблему, заплатила долг и расслабилась, но могла бы достичь большего.

Также многие из нас относятся к Святому Духу. Если вы крещены и вы решили свою внутреннюю проблему, вы можете достичь большего. Пока мы живем в этом мире, и если мы ежедневно опустошаем себя перед Богом от личных и земных проектов, чувств и привязанностей, и стремимся к Нему с жаждой, несомненно, Его работа в нашей жизни будет простираться далеко за пределы крещения. Вы сможете достичь большего!

Да благословит вас Бог!

Pievienot komentāru