Pārdomas

Daniela Gavēņa 16.diena

pureza-706x432

Kunga Svētums

Visi svēti darbi, pat paši vienkāršākie vai pazemīgākie, pieprasa cieņu, godu, un, pāri visam, Dievbijību.

Ja nav Dievbijība, nav ne svētība, ne vērtība kalpošanā Kungam.

Bīskapa kalpošanai uz Altāra vai kalpotājs, kurš uzkopj draudzes tualeti kalpošanai ir vienāds svarīgums Dieva darbā. Abas kalpošanas prasa Kunga svētumu.

Lai cik arī liela nebūtu apņemšanās un centība Dieva darbā, ja nav Dievbijība, nav svētuma. Bet bez svētuma neviens neredzēs to Kungu.

«Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To Kungu» (Ēbrejiem 12:14).

Šis svētums nepieciešams Dieva darbam un, lai labāk saprastu, atgriezīsimies pie ticības principiem, kad levīti un priesteri kalpoja Svētnīcā un Saiešanas Teltī. Lai jūs labāk saprastu, sākot ar pirmo priesteri kurš atbildēja par visu svētnīcu, un beidzoties ar levītiem, atbildīgiem par Saiešanas Telts izjaukšanu, transportēšanu un tīrīšanu, tika pieprasīts pilnīgs svētums. Zemāk tekstā tiek definēts:

«Bet augstajam priesterim savu brāļu starpā, kura galva ir svaidīta ar svaidāmo eļļu un kas ticis svaidīts un iesvētīts, un apģērbts ar svētām drēbēm, tas lai audzē brīvi uz savas galvas matus, un viņš lai nesaplēš savas drēbes. Viņš lai neiet ne pie viena miroņa; ne pie sava tēva, ne pie savas mātes tas nedrīkst kļūt nešķīsts. No svētnīcas tas lai neiziet, ka viņš nesagāna sava Dieva svēto vietu, jo viņa Dieva svaidāmās eļļas svētība ir uz viņa galvas,- Es esmu Tas Kungs!» (3. Mozus 21:10-12).

Padomājiet, ja svētā kalpošana, kura tika izdarīta zem Likuma, prasīja KUNGA SVĒTUMU, tad ko mums teikt par kalpošanu KUNGA JĒZUS KRISTUS DRAUDZE, kura svētīta nevis ar simboliem (svaidīšanas eļļu), bet ar Pašu Svēto Garu Peronā?
Vai apzīmogotie ar Svēto Garu var atļauties atslābināties svētumā, pamest Altāri, atgriezties velna teritorijā, bet nākošajā dienā iet un kalpot Dievam?

ATCERIETIES:

«Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To Kungu…» (Ēbrejiem12:14)

 

16-й день поста Даниила

Святость Господу

Все священные служения, даже самые простые или смиренные, требуют уважения, почтения и, прежде всего, страха Божьего.

Если нет страха Божьего, нет ни освящения, ни пользы служения Господу.

Служение епископа на Алтаре или служителя по уборке туалета в Церкви имеет одинаковую важность в Божьей работе. Оба требуют святости Господу.

И как бы ни была велика приверженность и преданность работе Божьей, если нет страха Божьего, нет освящения. А без освящения никто не увидит Господа.

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евреям 12:14).

Эту святость, необходимую в работе Божьей, можно лучше понять, если вернуться к принципам веры, когда левиты и священники служили в Святилище и Скинии собрания. Чтобы вы лучше поняли, от всех требовалось полное освящение, начиная с первосвященника, отвечающего за все в скинии, и заканчивая левитами, ответственными за разборку, транспортировку и сборку Скинии. В тексте ниже дается определение этого:

«Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться в [священные] одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих; и ни к какому умершему не должен он приступать: даже [прикосновением к умершему] отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазания Бога его на нем. Я Господь» (Левит 21:10-12).

Подумайте, если святое служение, исполняемое по закону, требует Святости Господу, что говорить о святом служении Церкви Господа Иисуса Христа, освященном не символом (Елеем помазания), но лично Самим Святым Духом?

Могут ли запечатленные Духом Бога позволить себе расслабиться в святости, покинуть Алтарь, вернуться на территорию дьявола, а на следующий день пойти и служить Богу?

ПОМНИТЕ:

«Святость, без которой никто не увидит Господа…» (Евреям 12:14)

Pievienot komentāru