Pārdomas

Daniela Gavēņa 15.diena

espada-706x432

Pieņemt vai atdot?

Cik reizes Jūs pieņēmāt Jēzu kā savu Kungu un Glābēju, bet nekādas izmaiņas Jūsu dzīvē nenotika?

Problēma tajā, ka Jūs Viņu pieņēmāt, bet neatdevāt sevi.
Nav nekādas atšķirības, pieņemat Viņu vai atraidat, ja nav pilnīga atdeve.
Kā var pieņemt Jēzu neatsakoties no savas dzīves un gaidīt jaunu dzīvi?

Nav iespējams saņemt jaunu dzīvi neatsakoties no esošās dzīves.
Nevar būt divas dzīves vienlaikus.

Lai ietērptos Dieva Garā nepieciešama pilnīga un neierobežota savas dzīves atdeve Viņam, nepietiek tikai vienkārši Viņu pieņemt!
Lūk kāpēc Kungs pavēl:

«Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem…» Еfeziešiem 6:11

Visi Dieva ieroči  — tā ir Dieva pilnība, citiem vārdiem sakot Viņa Gars.

Šajā kontekstā viņš piebilst:

« Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus…» Еfeziešiem 6:13

Lai ietērptos un iekarotu visus Dieva ieročus nepieciešams sevi atdot jeb nodot savu dzīvi Kungam Jēzum.

Dieva Gars — tas ir ticības gars. Ticība, ko rada Gars; Ticība, kura padara jūs par garu; Ticība, kura pieļauj cilvēkam ar sliktu raksturu kļūt par jaunu radību, piepildītam ar Svēto Garu.

Viennozīmīgi šī Ticība pieprasa patiesu dzīves upuri apmaiņā pret jaunu dzīvi, kuru piedāvā Kungs.

Ietērpties vai pieņemt visus Dieva ieročus — tas ir personīgs, tikai un vienīgi tā cilvēka solis, kurš patiesi grib izmaiņas savā dzīvē.

 

15-й день поста Даниила

Принять или отдать?

Сколько раз вы принимали Иисуса как своего Господа и Спасителя, но никаких изменений в вашей жизни не произошло?

Проблема в том, что вы приняли Его, но вы не отдали себя.
Нет никакой разницы, принимаете ли вы Его или отвергаете,
если нет полной отдачи.

Как можно принять Иисуса, не отказавшись от своей жизни, и ждать новой жизни?

Невозможно получить новую жизнь, не отказываясь от настоящей жизни.
Невозможно иметь две жизни одновременно.

Чтобы облачиться в Божий Дух, необходима полная и безоговорочная отдача своей жизни Ему, недостаточно просто принять Его!
Вот почему Господь повелевает:

«Облекитесь во всеоружие Божье…» Ефесянам 6:11

Всеоружие Божье — это полнота Божья, то есть Его Дух.

В этом же контексте он добавляет:

«Приимите всеоружие Божие…» Ефесянам 6:13

Чтобы одеть или завладеть всеоружием Божьим, необходимо отдать себя или передать свою жизнь Господу Иисусу.

Дух Божий — это дух веры. Вера, которая порождает Дух; Вера, которая делает вас духом; Вера, которая позволяет человеку со злым характером стать новым творением, наполненным Святым Духом.

Однако эта Вера требует жертвы настоящей жизни в обмен на новую жизнь, предлагаемую Господом.

Облачение или принятие всеоружия Божьего — это личный поступок исключительно того человека, который действительно хочет изменить свою жизнь.

Pievienot komentāru