Pārdomas

Daniela Gavēņa 14.diena

exercito-706x432
Dieva vienotība

Ja divi vienā ir labi, kas notiek laulības gadījumā, iedomājies — trīs vienā? Panākumu potenciāls ir daudz lielāks. Tā notiek, kad mums ir Dievs.

Savā priesterības aizbildniecībā, Dievs-Dēls prasa Dievu-Tēvu, ka viņa mācekļi būtu pilnīgā Vienotībā.

«Es viņos un Tu Manī…» Jāņa 17.23

Jau redzējām, ka disciplīnā ir paklausība, kārtība un pakļaušanās starp Kristus Miesas locekļiem. Tas nozīmē, ir pilnīga harmonija pat pie katra individualitātes.

Beigu beigās visiem, kas dzimuši no Dieva, ir viens Svētais Gars.

No otras puses, neskatoties uz to, ka Jēzus dziedināja daudzus slimos, atbrīvoja daudzus apspiestos un izdarīja daudz brīnumus, pat tā, tikai nedaudzi turpināja ar Viņu.

Desmit spitālīgie tika dziedināti, bet tikai viens atgriezās…

Bet no Gara dzimušo pasaulē visi turpina. Kāpēc?

Tāpēc, ka tie kas dzimuši no Gara ir Gars. Viņu daba ir pārveidota. Viņi ir pārvērsti no cilvēciskās dabas, ādamiskās, emocionālās uz garīgo dabu — Dievišķo, racionālo.

Caur Svētā Gara darbību, viņi pazaudē pirmā Ādama dabu un pieņem Otrā Ādama — Jēzus Kristus dabu. Vai arī, viņi ir Svētā Gara radīti, tāpat kā Jēzus. Un kā Jēzus bija, arī viņi ir Dieva bērni.

Tikai Dieva Gars rada garu. Un tikai tas, kurš Viņa radīts ir Svētās Trīsvienības Vienotības dalībnieks. (2. Pētera 1.4)

Bet pat esot gariem, Dieva bērni ir pakļauti māla mājai un tāpēc uzņēmīgi pret kļūdām… Tāpēc Jēzus lūdz, lai būtu uzturēti Vienotībā.

Var kāds nedisciplinēts būt Dieva Vienotībā? Ir jēga «brālim» vai «kalpam» karot pret otru, esot Dieva Vienotībā?

Vai gadījumā var būt naids starp tiem, kuri dzīvo Dieva Vienotībā?

No tā izriet, ka tajos, kuri veicina nesaskaņas un strīdus, nav nekas no Dieva.

Bēdziet no viņiem!!!
Kurš biedrojas ar cūkām, no viņu samazgām arī ēdīs…

 

 

Единство Божье

Если два в одном хорошо, как в браке, представьте себе три в одном? Потенциал успеха намного выше. Так происходит, когда у нас есть Бог.

В священном ходатайстве Бог-Сын просит Бога-Отца, чтобы Его ученики были совершенны в Единстве.

«Я в них, а Ты во Мне…» (Иоанн 17:23).

Мы уже видели, что в дисциплине среди членов Тела Христова есть послушание, порядок и подчинение. То есть, существует совершенная гармония даже не смотря на индивидуальность каждого человека.

Ведь каждый, рожденный от Бога, имеет один и тот же Святой Дух.

С другой стороны, хотя Иисус исцелял многих больных, освобождал многих угнетенных и совершал много чудес, мало кто остался верным до конца.

Из десяти исцеленных прокаженных вернулся только один…
Но во вселенной рожденных от Духа остаются все. Почему?

Ибо рожденный от Духа есть дух. Его натура преобразована. Его натура уже не человеческая, Адамова и не эмоциональная, но духовная, Божественная, мудрая.

Под действием Духа он теряет природу первого Адама и принимает природу Второго Адама — Иисуса Христа. То есть, он рождается от Святого Духа, как Иисус. И подобно Иисусу он также является дитем Божьим.

Только Дух Божий рождает дух. И только те, кто рожден от Него, являются участниками Единства, которое находится в Пресвятой Троице. (2 Петра 1:4)

Но даже будучи духами, дети Божьи находятся в сосуде глиняном и, следовательно, иногда совершают ошибки…
Поэтому Иисус молился, чтобы они могли совершенствоваться в Единстве.

Может ли недисциплинированный человек быть в Единстве Божьем?
Может ли «брат» или «слуга» воевать против других в Единстве Божьем?

Может ли существовать ненависть среди тех, кто живет в Единстве Божьем?

Из этого следует, что тот, кто способствует распрям и раздорам, не имеет ничего от Бога.

Убегайте от таких людей!!!
Кто общается со свиньями, начнет есть с ними…

Pievienot komentāru