Pārdomas

Daniela Gavēņa 13.diena

mulher-706x432Tepat un tagad vai pēc tam?

Mēs dzīvojam laikmetā tepat un tagad. Visam jābūt izdarītam vēl vakar, ir paruna: laiks ir nauda. Neviens negrib gaidīt ilgāk, ir steiga par to, lai laiks netraucētu jums visu izdarīt, un arī stress, kas drīzumā atnāk un sagrauj visas attiecības. Tēpēc aug trauksme. Neviens negrib domāt par to, kas būs pēc tam.

Vai tā nav vēl viena demoniskā strateģija, kura ir kļuvusi par mūsu kultūru?

Ja cilvēls pastāvīgi steigsies, viņam nebūs laika, lai paskatītos uz sevi no malas vai novērtēt to, kas viņam ir šajā dzīvē.

Māte tik daudz pūlās, lai dotu saviem bērniem iespēju baudīt šo pasauli, ka galu galā atņem no viņiem visu, kas viņiem ir vajadzīgs: viņas klātbūtni. Bet kad viņa ir ar bērniem, viņai trūkst pacietības, viņa grib atpūsties un nākošajā dienā turpināt cīņu par eksistenci ar jauniem spēkiem. Tēva visbiežāk nav tādā ģimenē, un sieviete aizstāj viņu ar dažām īslaicīgām attiecībām, lai tikai nepaliktu bez «apmierinājuma».

Vientulīga sieviete tā dzīvo, lai paspētu mācīties, strādāt, audzināt bērnus, bet viņa pat nesaprot, ka ir attalinājusies no tiem, kuri viņu mīl visvairāk, un ir tuvojusies tiem, kuri viņu pat nepazīst. Kad vientulība klauvē pie viņas durvīm, viņa cenšas paveikt to ar īslaicīgām attiecībām, lai tikai pārsegt brūci, kura ar katru dienu kļust vēl vairāk.

Daudz cilvēku domā tā: «Ir tikai tepat un tagad. Es nedomāšu par rītdienu. Rīt būs rīt»

Lieta ir tāda, ka šodien tas ir ritdienas vakars, bet kāda ir jūsu šodien? Vai nav vērts padomāt par to vēl vakar?

Lūk kas notika ar bagātnieku un Lāceru Evanģelijā no Lukas 16:19-31

Bagātnieks nedomāja par rītdienu, viņš tikai gribēja kļūt bagāts šajā dzīvē, darīja visu, lai uzlabotu savas ģimenes stāvokli un baudītu šo pasauli. Šodien mēs teiktu, ka bagātais cilvēks baudīja savu dzīvi līdz tai dienai, kad viņš pazaudēja to, un pēkšņī aizgāja ellē. No turienes viņš ieraudzīja Lāceru, kurš nebija baudījis savu dzīvi līdzīgā veidā, bet bija pārdzīvojis dažādas grūtības. Pēdējās dienās viņš kļuva spitālīgs un pazaudēja savu stāvokli sabiedrībā, bija spiests ubagot uz ielas.

Pēc nāves Lācars aizgāja tieši uz debesīm, un tur viņš baudīja daudz vairāk, nekā bagātie uz šīs zemes. Kad bagātnieks ieraudzīja viņu, viņš uzskatīja to par absurdu, galu galā, tieši viņš bija daudz strādājis, nevis Lācars. Tikai Lācars bija investējis savā mūžībā, viņa mērķis bija nākotnē, nevis tepat un tagad, tāpēc viņš ir iemantojis savu glābšanu, bet bagātnieks nē…

Paskatieties, cik stipri Ābrahāms atbildēja bagātniekam:

«piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams, turpretim Lācars — ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas» (Lūkas 16:25)

Tā kā Ābrahāms nosauc bagatnieku «dēlu», mēs saprotam, ka viņš bija reliģiozs, jo Ābrahams bija ticības tēvs, bet paskatieties, ko viņš saka talāk … « piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams», citiem vārdiem sakot, bagātnieks neinvestējis tajā, kas atnāks pēc nāves, savā glābšanā. Viņš domāja par to, kas būs tepat un tagad, šajā dzīvē, bet visi zin, ka agri vai velu tā beigsies. Tāpēc viņš bija saņēmis visu šajā dzīvē.

Ābrahāms teica, ka Lācars saņēma savā dzīvē tikai ļaunumu… Vai tas nozīmē, ka tikai tie, kuri cieš, aizies uz debesim?

Īstenībā tie, kas cieš, — tie ir tie, kas meklē debesis. Tas kurš cieš, pieķeras Dievam un mācas investēt savā glābšanā. Jo vairāk problēmu dzīvē, jo tuvāk cilvēks ir Dievam…

Bet ne tikai tāpēc Lācars iemantoja debesis. Ir daudz ļaunuma, no kura cieš kristieši, tāpēc ka viņi ir fokusēti uz mūžīgo dzīvi. Piemēram, viņus dēvē par fanātiķiem, trakiem, botaniķiem un tml. Dažreiz tas nav tieši ļaunums, bet pasaules cilvēki to uzskata par ārprātu, piemēram, ka jūs neejat uz tusiņiem vai diskotēkām, veltat savu jaunību ticībai, neprotat baudīt dzīvi, dzīvojat monotoni no dzaudzes līdz mājai, no mājas līdz darbam, no darba līdz draudzei. Cilvēki pat runā, ka mēs nezinām, kā dzīvot.

Bet cik daudz vientulīgu sieviešu, kuras vēl nav apprecējušās savas ticības dēļ? Visi vīrieši, kuri bildinājuši  viņas, bija neticīgie. Šīs meitenes deva priekšroku domāt par rītdienu, nevis tepat un tagad. Tāpēc sasniedz vecumu viņas «vecas meitas» cieš no nepatīkamiem komentāriem no savas ģimenes un draudzenēm.

Mēs sargājam sevi no šīs dzīves priekš mūžības, un tāpat kā Lācars tika tur nomierināts, mēs arī būsim. Tur būs nesalīdzināmi labāk, kā jebkurā vietā, kur mēs nebijām, labāk kā jebkuras attiecības, par kurām mēs upurējām, labāk nekā viss ko mēs iekarojām, un viss gods, pēc kā mēs netiecāmies!

Ticībā un Augstākā patvērumā.

Uzrakstījusi dona Kristiane Kardozo

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1.diena
Daniela Gavēņa 2.diena
Daniela Gavēņa 3.diena
Daniela Gavēņa 4.diena
Daniela Gavēņa 5.diena
Daniela Gavēņa 6.diena
Daniela Gavēņa 7.diena
Daniela Gavēņa 8.diena
Daniela Gavēņa 9.diena
Daniela Gavēņa 10.diena
Daniela Gavēņa 11.diena
Daniela Gavēņa 12.diena

 

13-й день поста Даниила

Здесь и сейчас или потом?

Мы живем в эпоху здесь и сейчас. Все должно быть сделано еще вчера, есть поговорка: время — деньги. Никто не хочет ждать дольше, идет гонка за то, чтобы время не мешало вам все сделать, а также стресс, который быстро наступает и разрушает все отношения. Вот почему растет тревога. Никто не хочет думать о том, что будет после.

Разве это не еще одна демоническая стратегия, которая стала нашей культурой?

Если человек постоянно торопится, у него не будет времени, чтобы посмотреть на себя со стороны или оценить то, что он имеет в этой жизни.

Мать столько трудится, чтобы дать своим детям возможность наслаждаться этим миром, что в конечном итоге забирает у них все, что им нужно: ее присутствие. А когда она с ними, ей не хватает терпения, она хочет отдохнуть и на следующий день продолжить битву за существование с новыми силами. Отца чаще всего нет в такой семье, и женщина заменяет его несколькими короткими связями, только чтобы не остаться без «удовольствия».

Одинокая женщина так живет, чтобы успеть учиться, работать, растить детей, что она даже не понимает, что отдалилась от тех, кто ее любит больше всего, и приблизилась к тем, кто ее даже не знает. Когда одиночество стучит в ее дверь, она пытается победить ее кратковременными отношениями, только чтобы покрыть рану, которая с каждым днем становится все больше.

Многие люди думают так: «Есть только здесь и сейчас? я не буду думать о завтрашнем дне. Завтра будет завтра».

Дело в том, что сегодня это завтрашнее вчера, так какое ваше сегодня? Не стоит ли подумать о нем еще вчера?

Вот что случилось с богачом и Лазарем в евангелии от Луки 16:19-31.

Богач не думал о завтрашнем дне, он хотел только разбогатеть в этой жизни, делал все, чтобы улучшить состояние своей семьи и наслаждаться этим миром. Сегодня мы бы сказали, что богатый человек наслаждался жизнью до того дня, когда он потерял ее, и внезапно оказался в аду. Оттуда он увидел Лазаря, который не наслаждался при жизни так же, как он, но пережил различные проблемы. В последние дни он стал прокаженным и потерял свое положение в обществе, был вынужден последние дни просить милостыню на улицах.

После смерти Лазарь отправился прямо на небеса, и там он наслаждался гораздо большим, чем богатые имеют на этой земле. Когда богач увидел его, он посчитал это абсурдными, в конце концов, именно он трудился не покладая рук, а не Лазарь. Только Лазарь инвестировал в свою вечность, его цель была в будущем, а не здесь и сейчас, поэтому он унаследовал свое спасение, а богач нет…

Посмотрите, как сильно Авраам ответил богачу:

«вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь» (от Луки 16:25).

Так как Авраам называет богатого «сыном», мы понимаем, что тот был религиозным, ведь Авраам был отцом веры, но посмотрите, что он говорит дальше … «вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей», то есть богач не инвестировал в то, что придет после смерти, в свое спасение. Он думал о том, что будет здесь и сейчас, в этой жизни, но все знают, что она рано или поздно закончится. Поэтому он получил все в этой жизни.

Авраам сказал Лазарю, что он получил в этой жизни только зло… Значит ли это, что только те, кто страдают, пойдут на небеса?

На самом деле те, кто страдают, — это те, кто ищут небо. Тот, кто страдает, цепляется за Бога и учится инвестировать в свое спасение. Чем больше проблем в жизни, тем ближе человек к Богу…

Но не только поэтому Лазарь унаследовал небеса. Есть много зла, от которого страдают христиане, потому что они сфокусированы на вечной жизни. Например, их могут обзывать фанатиками, сумасшедшими, ботаниками и т.д. Иногда это вовсе и не зло, но мирские люди считают это сумасшествием, например, когда вы не ходите на вечеринки или дискотеки, посвящаете свою молодость вере, не умеете наслаждаться жизнью, живете монотонной жизнью от церкви до дома, от дома до работы, от работы до церкви. Люди даже говорят, что мы не знаем, как жить.

А сколько одиноких женщин, которые еще не замужем из-за своей веры? Все мужчины, которые делали им предложение, были неверующими. Эти девушки предпочли думать о завтрашнем дне, а не о здесь и сейчас. Поэтому они достигают возраста «старой девы» и страдают от неуместных комментариев своей семьи и подруг.

Мы храним себя от этой жизни для вечности, и так же, как Лазарь был утешен там, мы тоже будем. Там будет несравненно лучше, чем любое место, где мы не были, чем любые отношения, которыми мы пожертвовали, чем все, что мы не приобрели, и вся честь, к которой мы не стремились!

В вере и под покровом Всевышнего.

Написала дона Кристиане Кардозо

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила
5-й день поста Даниила
6-й день поста Даниила
7-й день поста Даниила
8-й день поста Даниила
9-й день поста Даниила
10-й день поста Даниила
11-й день поста Даниила
12-й день поста Даниила

 

Pievienot komentāru