Pārdomas

Daniela Gavēņa 12.diena

sol-706x432Dieva Gara griba

Mūsu pūles izpildīt Dieva gribu parāda mūsu attiecību līmeni starp Kungu, kā Viņa kalpus. Pagodināt Dievu — nozīmē izpildīt Viņa gribu brīvprātīgi un spontāni. Tā ir pati cildenākā sajūta, kura virza to dzīvi, kurš patiešām ir Visuvarenā kalps.

Mēs redzam, ka lielākā daļa cilvēku ir norūpējušies par saviem darbiem un rūpēm, cenšoties izpatikt sev. Starp šo lielumu sāpīgi redzēt tos, kuri neskatoties uz lielām bībeles zināšanām un gadiem, pavadītiem Draudzē, nejūt nemazāko vēlēšanos veltīt galveno uzmanību Dieva gribai, lai gan viņi apstiprina, ka tic Dievam.

Bet kā kalpot tam, ko mēs nezinam? Kā pagodināt vai izpildīt gribu Nezināmai Personībai?

Tā nav problēma priekš piedzimušajiem un apzīmogotajiem ar Svēto Garu. Viņi brīnišķīgi saprot Dieva gribas nozīmi, tāpēc ka, pirmkārt, viņiem ir viens un tas, Kunga Jēzus Gars. Viņi ir kalpi, piedzimuši priekš tā, lai kalpotu, nevis lai kalpotu priekš viņiem. Viņi zin sava Kunga gribu. Izpildot viņu vai nē, tas jau ir cits jautājums, bet kad viņi pagodina savu Kungu, Viņš dara tā, lai viņu sapņi kļūtu reāli bez steigas, stresa vai ko tamlīdzīga. Tāpēc, ka Dieva griba nekad nav pretrunā ar labklājību Viņa bērniem. Kā Tēvs, Viņš zina, kas labāks priekš Viņa bērniem.

Bieži jeb gandrīz vienmēr viņi izmanto ticību, lai saņemtu svētības. Es jautāšu Jums: Kā bērns var tikt skaidrībā ar tūkstots dolāriem? Tāpēc priekš materiāliem sasniegumiem vajag izmantot ticību, bet vienmēr vajag lietot to stingri saskaņā ar Dieva gribu, lai svētība nekļūtu nolādēta. Galu galā, kā rakstīts: sasteigta, ātri iekarota svētība — tas ir lāsts.

«Mantojums, pēc kā sākumā cilvēks visai dzenas, beidzot izrādās tomēr ne visai svētīgs» (Salamana pamācības 20:21)

Lasiet arī :

Daniela Gavēņa 1.diena
Daniela Gavēņa 2.diena
Daniela Gavēņa 3.diena
Daniela Gavēņa 4.diena
Daniela Gavēņa 5.diena
Daniela Gavēņa 7.diena
Daniela Gavēņa 8.diena
Daniela Gavēņa 9.diena
Daniela Gavēņa 10.diena
Daniela Gavēņa 11.diena

 

Воля Духа Божьего

12-й день поста Даниила

Наше старание исполнять волю Божью показывает степень наших отношений с Господом, как Его слуг. Угождать Богу — значит исполнять Его волю добровольно и спонтанно. Это самое возвышенное чувство, которое направляет жизнь того, кто действительно является слугой Всевышнего.

Мы видим, что большинство людей обеспокоены своими делами и заботами, стараются угождать себе. Среди этого большинства больно видеть тех, кто, несмотря на многие библейские знания и годы, проведенные в Церкви, не испытывают ни малейшего желания уделить главное внимание воле Божьей, хотя и утверждают, что верят в Бога.

Но как служить тому, кого мы не знаем? Как угождать или исполнять волю Неизвестной Личности?

Это не проблема для рожденных и запечатленных Святым Духом. Они прекрасно понимают значение воли Божьей, потому что, прежде всего, они имеют один и тот же Дух Господа Иисуса. Они слуги, рожденные для того, чтобы служить, а не чтобы служили им. Они знают волю своего Господа. Выполняют они ее или нет, это уже другой вопрос, но когда они угождают своему Господу, Он делает так, что их мечты становятся реальны без беспокойства, стресса или чего-либо подобного. Потому что воля Бога никогда не противоречит благополучию Его детей. Как Отец, Он знает, что лучше для Его детей.

Часто или почти всегда они используют веру, чтобы получить благословения. Я спрошу вас: Как ребенок может распоряжаться тысячами долларов? Поэтому для достижения материальных завоеваний нужно использовать веру, но всегда испытывать ее строго согласно воле Божьей, чтобы благословение не стало проклятием. В конце концов, как написано: поспешное, быстро захваченное благословение — это проклятие.

«Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии» (Притчи 20:21)

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила
5-й день поста Даниила
7-й день поста Даниила
8-й день поста Даниила
9-й день поста Даниила
10-й день поста Даниила

Pievienot komentāru