Pārdomas

Daniela Gavēņa 11.diena

alianca-706x432Apmierinātība laulībā

Cilvēka attiecības ar Dieva Garu ir tik cēlas un dziļas, ka to neiespējami aprakstīt ar vārdiem. Katram vajag iegūt personīgu pieredzi ar Svēto Garu, lai uzzinātu, cik brīnišķīgi tas ir.

Kāda jēga mēģināt noraksturot garšu noteiktam ēdienam to nenogaršojot?

Tomēr, var tikai nedaudz iedomāties šo godību. Iedomājaties laulātas attiecības, kur sieva un vīrs iegūst baudu, bībeliskos rāmjos. Bauda, kura apstiprina altāra derību, stimulē draudzību, partnerību un nostiprina vienotību, kas nebojā sirdsapziņu un palīdz dzīvot ticībā.

Jā. Šo attiecību auglis liek viņiem smaidīd un sacīt: «Ak, kāds brīdis!»

Iedomājaties, kad Svētais Gars ieiet cilvēkā. Tā ir neaprakstāma bauda.

Vasarsvētku dienā, mācekļi bija tik laimīgi, ka runāja mēlēs. Bet iekšēji viņi sacīja: «Ak, kāda diena!»

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1.diena
Daniela Gavēņa 2.diena
Daniela Gavēņa 3.diena
Daniela Gavēņa 4.diena
Daniela Gavēņa 5.diena
Daniela Gavēņa 7.diena
Daniela Gavēņa 8.diena
Daniela Gavēņa 9.diena
Daniela Gavēņa 10.diena

 

Удовольствие в браке

11-й день поста Даниила

Отношения человека с Духом Божьим настолько возвышенны и глубоки, что их невозможно описать словами. Каждый должен иметь собственный опыт с Духом Святым, чтобы узнать, насколько это прекрасно.

Какой смысл пытаться описывать вкус определенной пищи, не попробовав ее?

Однако можно лишь немного представить эту славу. Представьте супружескую связь, где жена и муж получают удовольствие, в библейских рамках. Удовольствие, которое утверждает завет алтаря, стимулирует дружбу, партнерство и укрепляет единство, который не омрачает совесть и помогает пребывать в вере.

Да. Плод этих отношений заставляет их улыбнуться и сказать: «Ах, какой момент!»

Представьте, когда Святой Дух сходит на человека. Это неописуемое удовольствие.

В день пятидесятницы ученики были так счастливы, что говорили на незнакомых языках. Но внутри они сказали: «Ах, какой день!»

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила
5-й день поста Даниила
7-й день поста Даниила
8-й день поста Даниила
9-й день поста Даниила
10-й день поста Даниила

Pievienot komentāru