Pārdomas

Daniela Gavēņa 1.diena

ceu-706x432Gara Ķīla

Īpašuma ieķīlāšana kā samaksāšanas garantija ir parasta darbība sabiedrībā. Tas eksistēja vēl no Pavela laikiem, kad Svētā Gara vadīts, viņš minējis šādu piemēru, lai kristieši Efesejā saprastu savu apsolīto un mūžīgo nākotni.

«Jūs esat Viņā, sadzirdot patiesības vārdu, ziņas par jūsu glābšanu, un ticot Viņam, esat apzīmogoti ar apsolīto Svēto Garu, Kurš ir mūsu mantojuma ķīla, Viņa dalienas izpirkšanai, Viņa Slavai» (Efesiešiem 1:13, 14)

Parastā valodā to var izlasīt tā:

… Sadzirdot Evanģelijas vēstījumu, jūs ticējāt Kungam Jēzum, bijāt izglābti un apzīmogoti ar Svēto Garu. Svētais Gars ir Zīmogs, kurš apstiprina mūsu Glābšanu līdz Viņa īpašuma izpirkšanas dienai, par Viņa Slavas godu.

Protams, šis teksts neattiecas uz kristiešiem, dzīvojošiem pēc miesas, bet attiecas tikai uz tiem, kuri ir dzimuši no Gara.

Cik brīnišķīgi ir dzīvot pēc ticības, kura upurē miesas vēlmes Kunga Jēzus dēļ, un saņemt tādu atlīdzību.

Mēs neredzējām Jēzu, nejūtam Viņu, nepieskarāmies pie Viņa, neredzējām Debesis vai eņģeļus, neko…

Viss, kas mums ir kā mūžības garantija, tā ir iekšējā pārliecība.

Šo pārliecību jau pareģojis Jēzus, kad Viņš teicis:

«Tu ticēji, jo esi redzējis Mani; svētlaimīgie ir tie, kuri neredzēja un ticēja» (Jāņa 20:29)

Tāpēc, kā Dieva Personīgam Dārgumam, tam, kurš ir dzimis no Gara, ir šis Zīmogs. Tagad viņš ir iedarbināts šajā pasaulē Viņa kalpošanai, lai iekarotu citus, bet viņam ir Solījuma Svētais Gars, kas liecina viņa garam par izpirkšanu Kunga Jēzu atgriešanas laikā.

Viņš ir Viņa slavas īpašums.

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1.diena
Daniela Gavēņa 2.diena
Daniela Gavēņa 3.diena
Daniela Gavēņa 4.diena
Daniela Gavēņa 5.diena
Daniela Gavēņa 7.diena
Daniela Gavēņa 8.diena

Daniela Gavēņa 9.diena

Залог Духа

10-й день поста ДаниилаЗалог собственности в качестве гарантии оплаты — обычная практика в обществе. Это существовало еще со времен Павла, который под руководством Святого Духа привел это в пример, чтобы христиане в Ефесе осознали свое обетованное и вечное будущее.

«В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Ефесянам 1:13, 14).

Более простым языком это можно прочитать так:

… Услышав послание Евангелия, вы уверовали в Господа Иисуса, были спасены и запечатлены Святым Духом. Святой Дух является Печатью, подтверждающей наше Спасение до дня выкупа Его имущества в честь Его славы.

Конечно, этот текст не касается христиан, живущих по плоти, но только тех, кто родился от Духа.

Как прекрасно жить в вере, которая жертвует желаниями плоти ради Господа Иисуса, и получать такое вознаграждение.

Мы не видели Иисуса, не чувствовали Его, не прикасались к Нему, не видели Небес или ангелов, ничего…

Все, что мы имеем в качестве гарантии вечности, это внутренняя убежденность.

Эта уверенность уже была предсказана Иисусом, когда Он сказал:

«Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Иоанн 20:29)

Поэтому, как Личное Сокровище Бога, тот, кто родился от Духа, имеет эту Печать. Сейчас он задействован в этом мире для Его служения, чтобы завоевывать других, но у него есть Святой Дух Обетования, который свидетельствует его духу о выкупе при возвращении Господа Иисуса.

Он — собственность Его славы.

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила
5-й день поста Даниила
7-й день поста Даниила
8-й день поста Даниила

9-й день поста Даниила

Pievienot komentāru