Pārdomas

Bandītu ticība un mīlestība

cruz-706x432Liekas, ka vārdi ticība un mīlestība — vieni no visbiežāk izmantojamiem pasaulē.

Dēļ nesaprašanas, daudzi cieta un pat dzīvību tās dēļ zaudēja.

Runājot par ticību, cilvēciskais prāts viņu saista ar kādu reliģiskumu. Tā ir dabīga ticība, vienaldzīga pret kristiešu ētiku. Viņai nav nekas kopīgs ar disciplīnu vai tasnīgumu.

Reliģiska ticība dzīvo uz kaislības, jūtu vai sirds pamata. Viņa nespriež, nepārdomā, nenovērtē, dzīvo pēc apstākļiem.
Kas tā par ticību, kura provocē sociālo nekārtību?

Pretēji dabīgai ticībai ir pārdabiska ticība. Ticība, kas ir saistīta ar paklausību, ar pakļaušanos Likumam, ar baušļiem, vai Ābrahama Dieva disciplīnu.

Ticība kura sevī ieslēdz pienākumus un atbildību it visā, kas ir taisnīgs. Viņa ir paklausīga un iekļauj personīgo upuri.

Ar mīlestību tieši tāpat.

Ir vulgāra mīlestība, saistīta ar bejēdzīgām un tukšām jūtām.

Dēļ pašapmāna vai vērīguma trūkuma cilvēki pieļauj nevaldāmas kaislības, uzskatot, ka tā ir mīlestība.

Kā ir ar dabīgo ticību, tapat ir arī  ar tādu mīlestību. Viņa kalpo tikai priekš tā, lai apkaunotu cilvēku.

Vai tad ārlaulības attiecības var būt izskatītas kā tīras mīlestības izpausme? Kas tā par mīlestību, kura veicina nodevību, naidu un nāvi?

Ja vien tikai tā ir sātaniska mīlestība!

Patiesās un tīrās mīlestībās princips ir, ka viņa nekad nepārstāj. Viņa iziet tālu no jūtu robežām vai seksuālās pieredzes. Tā ir no debesīm, kā teiks Svētajā Rakstā:

«Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies» (1. Kor. 13:4-8)

 

Вера и любовь бандитов

Кажется, что слова вера и любовь — одни из самых часто используемых в мире. Однако мало кто живет согласно им.

Из-за непонимания, многие страдали и даже потеряли жизнь из-за них.

Говоря о вере, человеческий разум связывает ее с какой-то религией. Это естественная вера, равнодушная и безразличная к христианской этике. У нее нет ничего общего с дисциплиной или справедливостью.

Религиозная вера живет на основе страсти, чувств или сердца. Она не рассуждает, не размышляет, не оценивает, живет по обстоятельствам.

Что это за вера, которая провоцирует социальный беспорядок?

В противоположность естественной вере есть сверхъестественная вера. Вера, связанная с послушанием. Повиновением Законам, заповедям или дисциплине Бога Авраама.

Вера, которая заключает в себе обязательства и ответственность со всем, что справедливо. Она послушна и включает личные жертвы.

С любовью точно также.

Есть любовь вульгарная, связанная с бесполезными и пустыми чувствами.

Из-за самообмана или отсутствия проницательности люди потворствуют необузданным страстям, полагая, что это любовь.

Как есть естественная вера, так есть такая же любовь. Она служит только для того, чтобы позорить человека.

Разве могут внебрачные отношения рассматриваться как выражение чистой любви? Что это за любовь, которая способствует предательству, ненависти и смерти?

Только если это сатанинская любовь!

Принцип подлинной и чистой любви заключается в том, что она никогда не перестает. Она выходит далеко за пределы чувств или сексуального опыта.
Она небесная, как говорится в священном писании:

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1-е Кор. 13:4-8)

Pievienot komentāru