Pārdomas

Annas lūgšana

oracao-706x432Lūgšanai ir savi noslēpumi. Viņai ir jābūt izpildītai pēc Radītāja, nevis pēc radījuma noteikumiem.

Annai bija paradums lūgt Dievu daudz gadu pēc kārtas. Viņa regulāri gāja uz templi, lūdza un upurēja dāvanas, kuras vīrs viņai bija devis, — bet viss bija pa vecam. Kamēr:

« Un viņas dvēsele bija pilna skumju, tā lūdza nepārtraukti To Kungu un gauži raudāja. Tad viņa deva solījumu, sacīdama: «Kungs Cebaot! Ja Tu Savas kalpones bēdas uzlūkotu un ja Tu mani atcerētos un Tu arī neaizmirstu Savu kalponi, un piešķirtu Savai kalponei dēlu, tad es to novēlētu uz visu viņa mūža laiku Tam Kungam, un skujamais nazis nenāktu pār viņa galvu» (1.Samuēla 1:10-11)

Šajos nedaudzajos vārdos ir liels noslēpums efektīvai lūgšanai: viņai ir ķermenis, dvēsele un gars!

Agrāk, Anna upurēja dāvanas, kuras vīrs viņai bija devis; Viņa joprojām bija rūgtuma un skumju pilna, un domāja, ka Dievs bija aizvēris viņu vēderu.

Bet pēc tam, kad viņa izdarīja savu upuri, viņa atstāja savu rūgtumu pie Altāra un atteicās ticēt, ka neauglība bija Dieva griba, viņa saņēma atbildi!

Lūgšanai ir savi noslēpumi.

Esiet stipri aizaicinājuma brīdī —  7 DIENAS LŪGŠANĀ UN ATDEVĒ, no 11. līdz 18. martam.

Vēl neesat sākuši? Atrodiet tuvāko Draudzi «Dieva Valstība», lai atnāktu uz dievkalpojumu. Jūs iemācīsieties lūgt Dievu, kā nekad agrāk —efektīvi.

Ar ticību un gudrību.

Молитва и просьба Анны

У молитвы свои секреты. Она должна быть совершена по правилам Творца, а не творения.

Анна следовала обычаю молиться много лет подряд. Она регулярно ходила в храм, молилась и делала свои жертвы, которые давал ей ее муж, — но все было по прежнему. Пока:

«И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его» (1-е Царств 1:10-11)

В этих немногих словах кроется большой секрет эффективной молитвы: у нее должно быть тело, душа и дух!

Прежде, Анна приносила жертвы, которые ее давал ее муж; Она все еще была полна горечи, грусти и думала, что Бог закрыл ее чрево.

Но после того, как она принесла свою жертву, она оставила свою горечь у алтаря и отказалась верить, что ее бесплодие было Божьей волей, она получила ответ!

У молитвы есть свои секреты.

Будьте тверды в намерении 7 ДНЕЙ МОЛИТВЫ И ОТДАЧИ, с 11 по 18 марта.

Вы еще не начали? Найдите ближайшую к вам Церковь «Царство Божие», чтобы придти на служение. Вы научитесь молиться, как никогда раньше — эффективно.

С верой и мудростью.

Pievienot komentāru