Pārdomas

Daniela Gavēņa 16.diena

vento-706x432-1Stiprais Vējš

Ticības priekšrocības nāk no pakļaušanās Vārdam. Bieži aizmirstam par to, ka paklausība tās ir rīcības, nevis jūtas.

Ticība — rīcības, darbības, kustības. Kad mēs staigājam pēc ticības, Dieva Gars mūs kustina. Tāpēc nav baiļu, šaubu, uztraukumu vai pārdzīvojumu. Otrādi, ir noteiktība, pārliecība, izlēmība un vīrišķība rīkoties Dieva virzienā. Šī ticības ķīmija apvienojas ar Garu.

Dievs ir Gars.

Oriģinālā vārds «gars» asociējas ar vēju, vēsmu, gaismu, uguni u.c.. Jēzus māca, ka Svētā Gara virziens ir līdzīgs vējam.

Mozus ieraudzīja, ka krūms deg un nesadeg;
Tuksnesī Izraēlas tauta virzīja ugunsstabu naktī un mākoni dienā;
Dieva Tempļa svinīgā atklāšanās laikā, Dieva klātbūtne nonāca uguns veidā;
Ilija lūdza Dievu, un uguns nonāca no debesim;
Mācekļi sapulcējās istabā, kad skaņa, līdzīga stipram vējam, piepildīja visu māju.

Lai staigātu Garā, nepieciešams staigāt pēc ticības vai kustībā.

Veltīgi zināt Bībeli un nerīkoties. Daudzi uzskata, ka tas ir pietiekami priekš glābšanas, un viņu ticība ir apmierinājumā. Viņi ir aktīvi nepaklausībā, bet ir pasīvi Vārda praktizēšānā. Tādiem cilvēkiem Dievs sūta sekojošus vārdus:

«kādēļ tu sprediķo Manus statūtus un ņēm Manu novēlējumu savā mutē, un pats ienīsti Manas pamācības un Manus vārdus met aiz sevis?» (Psalm 49:16, 17)

Tajā, kurā ir Gars, tas tiek virzīts ar straujo Vēju un ir paklausīgs. Svētais Gars iedvesmo cilvēku, viņš praktizē un iekaro solīto zemi.

Dievs solīja Ābrahamam un viņa pēcnācējiem Kanaāna zemi. Bet, kā arī visi Dievišķie solījumi, tie nenotiek automātiski. Vajag tos iegūt. Starp tiem un to piepildīšanos ir ceļš. Pateicoties ticības darbībai, cilvēks iegūst apsolījumu.

Tas pats notiek dvēseles izglābšanas gadījumā. Mēs esam izglābti un būsim izglābti, ja būsim pastāvīgi ticībā, ja mēs turpināsim dzīvot no ticības pie ticības, sperot soļus, sekojot Gara narādījumiem.

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1.diena
Daniela Gavēņa 2.diena
Daniela Gavēņa 3.diena
Daniela Gavēņa 4.diena
Daniela Gavēņa 5.diena
Daniela Gavēņa 6.diena
Daniela Gavēņa 7.diena
Daniela Gavēņa 8.diena
Daniela Gavēņa 9.diena
Daniela Gavēņa 10.diena
Daniela Gavēņa 11.diena
Daniela Gavēņa 12.diena
Daniela Gavēņa 13.diena
Daniela Gavēņa 14.diena
Daniela Gavēņa 15.diena

 

 

16-й день поста Даниила

Сильный ветер

Преимущества веры приходят от повиновения Слову. Часто забывают о том, что послушание — это поступки, а не чувства.

Вера — это поступки, действия, движения. Когда мы ходим по вере, Дух Божий движет нами. Поэтому нет страха, сомнений, беспокойства или переживаний. Наоборот, есть определенность, убежденность, решительность и мужество действовать в Божественном направлении. Эта химия веры объединяется с Духом.

Бог есть дух.

В оригинале слово «дух»ассоциируется с ветром, дыханием, светом, огнем и т.д. Иисус учит, что направление Святого Духа подобно ветру.

Моисей увидел, что куст горит и не сгорает;
В пустыне Израильский народ направлял огненный столб ночью и облако днем;
Во время торжественного открытия Храма Божье присутствие сошло в виде огня;
Илия помолился, и огонь спустился с небес;
Ученики собрались в горнице, когда звук, подобный сильному ветру, наполнил весь дом.

Чтобы ходить в Духе, нужно ходить по вере или в движении.

Бесполезно иметь Библейское знание и не действовать. Многие считают, что этого достаточно для спасения, и они вера их в довольстве. Они активны в непослушании, но пассивны в практике Слова. Таким людям Господь посылает следующее слово:

«что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?» (Псалом 49:16, 17)

В ком есть Дух, тот направляется стремительным Ветром и послушен. Святой Дух вдохновляет человека, он практикует и завоевывает обетованную землю.

Бог обещал Аврааму и его потомкам землю Ханаанскую. Но, как и все Божественные обещания, они не происходят автоматически. Нужно завладеть ими. Между ними и их исполнением есть путь. Благодаря действию веры человек овладевает обетованием.

То же самое происходит и в случае Спасения души. Мы спасены и будем спасены, если будем настойчивы в вере, если мы продолжаем жить от веры к вере, предпринимая действия, следуя указаниям Духа.

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила
5-й день поста Даниила
6-й день поста Даниила
7-й день поста Даниила
8-й день поста Даниила
9-й день поста Даниила
10-й день поста Даниила
11-й день поста Даниила
12-й день поста Даниила
13-й день поста Даниила
14-й день поста Даниила
15-й день поста Даниила

Pievienot komentāru