Pārdomas

Daniela Gavēņa 14.diena

bible-706x432-1Ticība bez gara

«Tajā laikā, kad Apollosis uzturējās Korinfā, Pavels, apstaigājot augšējās valstis, atnāca Efesā un, atradot [tur] dažus mācekļus, pasaka viņiem: vai east sanēmuši Svēto Garu, ticēdami? Bet viņi atbildēja viņam: mēs pat neesam dzirdējuši, vai Svētais Gars ir» (Apustuļu darbi 19:1, 2)

Šie mācekļi kļuva par emocionālā darba un tukšās ticības upuri, par kuru bīskaps Masedo runājis dažas reizes. Protams, viņi kļuva par tā cilvēka mācekļiem, kurš dzirdēja zvanu un nezina kur viņš ir… Šis darbs rada kustību, bet neizglābj; sekmē brīnumiem, iekarojumiem, māca slavēšanu un uzvedības noteikumus, bet nenodod Garu, tikai emocijas!

Kā var ticēt, nedzirdot par Svēto Garu, kurš ir Ticības Gars? Daudzi ir dzirdējuši tikai par to, ka pieņemt Kungu Jēzu un noželot savus grēkus būs pietiekami… bet tas tā nav!

Šo mācekļu problēma bija nevis pašā ticībā, bet saprašanas trūkumā par Svēto Garu. Viņu ticība bija tīra, pašā spēku briedumā. Viņi bija patiesi un tādā veidā sevi atdeva, ka Pāvelam vien pietika uzlikt rokas uz viņiem, lai viņi tiktu piepildīti ar Svēto Garu:

«un, kad Pavels uzklāja rokas uz viņiem, viņus piepildīja Svētais Gars, un viņi saka runāt [citas] valodas un pasludināt. Viņu kopumā bija ap divpadsmit cilvēku» ( Apustuļu darbi 19:6, 7)

Ja šie 12 cilvēki nesaņemtu Svēto Garu, viņi formulētu citus cilvēkus ar to pašu «ticību» (emocionālo), kuru viņi saņēma, tāpēc ka mēs varam dot tikai to, kas mums pašiem ir!

Mūsu atbildība ir ļoti liela, lai runātu par Svēto Garu, par Jauno Dzimšanu, lai vairāk un vairāk runātu par Ticības Garu, kurš garantē Izglābšanu.

Ja katrs mācītājs, kalpotājs, evanģēlists, Draudzes loceklis, visbeidzot, ik katrs, kuram bija pieredze jaunai piedzimšanai un Svētā Gara kristībā, mācīs šo ticību, visi patiesie un alkošie cilvēki atmodīsies un būs piepildīti ar Svēto Garu.

Protams, tie 12 mācekļi pieauga skaitā un formulēja citus, piepildītos ar Garu, kuru viņi saņēma!

Lai Dievs svētī jūs un donu Esteri!

Uzrakstīja bīskaps Rikardo Souza

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1.diena
Daniela Gavēņa 2.diena
Daniela Gavēņa 3.diena
Daniela Gavēņa 4.diena
Daniela Gavēņa 5.diena
Daniela Gavēņa 6.diena
Daniela Gavēņa 7.diena
Daniela Gavēņa 8.diena
Daniela Gavēņa 9.diena
Daniela Gavēņa 10.diena
Daniela Gavēņa 11.diena
Daniela Gavēņa 12.diena
Daniela Gavēņa 13.diena

14-й день поста Даниила

Вера без духа

«Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя [там] некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый» (Деяния 19:1, 2)

Эти ученики стали жертвой эмоциональной работы, пустой веры, о которой епископ Маседо говорил несколько раз. Разумеется, они стали учениками того, кто слышал звон и не знает, где он… Эта работа создает движение, но не спасает; способствует чудесам, завоеваниям, учит хвале и правилам поведения, но не передает Дух, только эмоции!

Как можно верить, не слышав о Святом Духе, который является Духом Веры? Многие слышали только о том, что принять Господа Иисуса и раскаяться в своих грехах будет достаточно… но это не так!

Проблема этих учеников была не в самой вере, а в отсутствии понимания о Святом Духе. Их вера была чистой, она была в расцвете сил. Они были искренни и отдавали себя таким образом, что Павлу было достаточно только возложить на них руки, чтобы они были наполнены Святым Духом:

«и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить [иными] языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати» (Деяния 19:6, 7)

Если бы эти 12 человек не получили Духа Святого, они сформировали бы других с той же «верой» (эмоциональной), которую они получили, потому что мы можем дать только то, что имеем!

Наша ответственность очень велика, говорить о Святом Духе, о содействии Возрождению, о том, чтобы все больше и больше говорить о Духе Веры, который гарантирует Спасение.

Если каждый пастор, служитель, евангелист, член Церкви, наконец, каждый, кто имел опыт нового рождения и крещения Святым Духом, будет учить этой вере, все искренние и жаждущие люди пробудятся и будут наполнены Духом Святым.

Конечно, те 12 учеников умножились и сформировали других, наполненных Духом, которого они получили!

Пусть Бог благословит вас и дону Эстер!

Написал епископ Рикардо Соуза

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила
5-й день поста Даниила
6-й день поста Даниила
7-й день поста Даниила
8-й день поста Даниила
9-й день поста Даниила
10-й день поста Даниила
11-й день поста Даниила
12-й день поста Даниила
13-й день поста Даниила

Pievienot komentāru