Pārdomas

Daniela Gavēņa 4. diena

bible-706x432-3Staigājiet Garā!

«Rīkojieties pēc gara, un jūs vairs nepildīsiet miesas vēlēšanas» (Galātiešiem 5:16)

Staigāt Garā —  tas ir domāt ar Dieva domām.
Staigāt, domājot par to, kā izdabāt Dievam.

Kad mēs domājam par Viņa mācību un par to, kā pielietot to praktiski, mūsu ticība aug, un šaubas tiek neitralizētas.

Uzticība Viņa apsolījumiem un to izpildīšanas sagaidīšana likvidē jebkuru ļaunuma iedarbību.

Kad mēs pretojamies šaubām un bailēm, kad iedomājamies par apsolīto nākotni, mūsu pagātne tiek likvidēta.

Neiespējami staigāt Garā un bailēs vienlaicīgi.
Tāpēc ir nepieciešams vienmēr atraidīt negatīvas domas.

Nav grūti pretoties šaubām, jo tās jau ir saistītas ar Jēzus vārdu!
Nav vajadzīgs arī skaļi runāt. Izmantojiet Dieva Vārdu pret jebkādu negatīvu domu!

Jēzus pret Pēteri bija īss un tiešs, kad teica:

«Ej prom no Manis, sātans, jo tu domā ne par to, kas ir Dievišķs, bet kas ir cilvēcisks» (Marka 8:33)

Nekautrējieties ļaunuma sejas priekšā!
VIENMĒR pretojieties viņam ar pārliecību!

Nedomājiet, ka sliktas domas aizies pašas par sevi. Uzmanības novirzīšana uz kaut ko citu var palīdzēt tikai uz laiku, bet drīzumā tās atgriezīsies.

Mums ir jāpretojas tām, jālamā tās, jācīnas ar tām ar Jēzus vārda varu.
Tā ir labā ticības cīņa, tāpēc staigājiet pēc ticības un dzīvojiet ticības garā!

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1.diena
Daniela Gavēņa 2.diena
Daniela Gavēņa 3.diena

 

Ходите в Духе!

4-й день поста Даниила

«Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений (желаний) плоти» (Галатам 5:16)

Ходить в Духе — это думать мыслями Бога.
Ходить, думая о том, как угождать Господу.

Когда мы думаем о Его Учении и о том, как применять его на практике, наша вера растет, а сомнения нейтрализуются.

Доверие Его обетованиям и ожидание их исполнения, устраняет любое действие зла.

Когда мы сомневаемся в сомнениях, противостоим страхам и представляем обетованное будущее, наше прошлое устраняется.

Невозможно ходить в Духе и в страхе одновременно.
Поэтому необходимо всегда отвергать негативные мысли.

Ничего не стоит противостоять сомнениям, ведь они уже связаны именем Иисуса!
Не нужно даже громко говорить. Используйте Слово Божье против всякой негативной мысли.

Иисус был короток и прям с Петром, когда сказал:

«Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Марк 8:33)

Не стесняйтесь перед лицом зла.
ВСЕГДА противостойте ему с твердостью.

Не думайте, что плохие мысли уйдут сами по себе. Отвлекаться на что-то другое может помочь на время, но вскоре они вернутся.

Мы должны противостоять им, ругать их, бороться с ними с властью имени Иисуса.
Это хорошая битва веры, ходите по вере и живите в духе веры.

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила

Pievienot komentāru